Japan

Abe, Toru. Rikon no saibanrei. Tokyo, Japan: Yuhikaku, 1994. 227p. Divorce law in Japan.

Aiso, Matsue. Kekkon to rikon. Japan: 1963. 214p.

Akiyama, Satoko. Kekkon rikon no shinso: kesu ni miru Nihon no otoko to onna. Tokyo: Shiraishi Shoten, 1983. 196p. Divorce in Japan

Arichi, Toru, & Hiroshi Oikawa. Rikon no hikaku shakaishi. Tokyo: Sanseido, 1992. 357p. Divorce law & history in Japan.

Atsumi, Masako. Rikon no hon. Tokyo: Fujin Gahosha, Showa 62, 1987. 236p. Divorce law & legislation in Japan.

Bengoshikai, Sendai. Fufu betsusei & rikon o kangaeru: 1,580-nin anketo. Sendai-shi: Sendai Bengoshikai Josei no Kenri ni Kansuru Iinkai, 1993. 117p. Public opinion on married women, divorce & divorce law.

Hanasato, Akihiro. Rikon o meguru horitsu chishiki: konna toki do suru. Tokyo: Nihon Jitsugyo Shuppansha, 1993. 254p. Divorce & domestic relations in Japan.

Hirayama, Shin'ichi. Rikon to isharyo. Tokyo: Jiyu Kokuminsha, 1990. 320p. Divorce in Japan. (1st ed., 1988, 294p.)

Honda, Kazunori. Wakariyasui rikon no horitsu sodan: isharyo, zaisan bun'yo nado no tetsuzuki o yasashiku kaisetsu. Tokyo: Natsumesha, 1994. 294p.

Honda, Kazunori. Wakariyasui rikon to okane no sodan: zaisan bun'yo, isharyo, yoikuhi. Tokyo: Natsumesha, 1997. 238p. Divorce law in Japan.

Hozumi, Shigeto (1883-1951). Rikon seido no kenkyu. Tokyo: Kuresu Shuppan, 1989. Originally published: Tokyo: Kaizosha, 1924.

Hozumi, Shigeto. Kon'in seido kowa. Japan: 1926. 196p.

Hozumi, Shigeto. Rienjo to enkiridera. 1942. 270p. Japanese history, rights of asylem in religion, divorce.

Hozumi, Shigeto. Rikon seido no kenkyu. Tokyo: Kaizosha, Taisho 13, 1924. 898p. Divorce law & legislation in Japan.

Igarashi, Tomio. Enkiridera. [n.p.] 1972. 355p. Japanese history & divorce.

Igarashi, Tomio. Kakekomidera: nyonin kyusai no amadera. Tokyo: Hanawa Shobo, 1989. 263p. Divorce, abused wive & rights of asylum in Japan.

Ikeda, Yoshiko. Hikisakareta kodomotachi: oya no rikon to kodomo no seishin eisei. Tokyo: Kobundo, Heisei 1, 1989. 271p.

Inamura, Hiroshi. Seishinkai no mita Nihon no mirai: "kasoku shakai" wa doko e yuku no ka: depression, suicide, school phobia, divorce, woman power, apathy, stress. Tokyo: PHP Kenkyujo, 1990. 252p.

Inoue, Zenjo, Michiko Nagai & Katsuo Miura. Kakekomidera. Japan: [n.p.] 1976. 203p.

Inoue, Zenjo. Kakekomidera Tokeiji shi. Japan: 1980. 437p.

Inoue, Zenjo. Kamakura Tokeiji no enkiri jiho. Series: Kamakura Kokuhokan. Kamakura Kokuhokan ron shu. Japan: 1966. 93p. On divorce history.

Inoue, Zenjo. Tokeiji to kakekomionna. Yokohama-shi, Japan: Yurindo, Heisei 7, 1995. 210p. Divorce & right of asylum in Japan.

Ishihara, Toyoaki. Josei no tame no rikon koza: rikon no horitsu ga wakari jozu ni rikonsuru tame ni. Tokyo: Jiyu Kokuminsha, 1988. 276p. Divorce in Japan.

Ishii, Ryosuke. Edo no rikon. Japan: [n.p.] 1965. 222p. Japanese history & divorce.

Iwadare, Hajime. Mibunho no kenkyu. Japan: [n.p.] 1974. 254p.

Izumi, Hisao. Rikon no horitsu funso: saishuppatsu no tame no adobaisu. Tokyo: Yuhikaku, Showa 58, 1983. 217p.

Katsuura, Noriko. Onna no shinjin: tsuma ga shukkeshita jidai. Tokyo, Japan: Heibonsha, 1995. 286p.

Kazuki, Kyohei. Kekkon rikon no shin horitsu sodan. Japan: [n.p.] 1980. 261p.

Kenkyujo, Gendai Kazoku Mondai. Josei to rikon, 15-nen no kiroku: Nikoniko rikon koza to Hando in hando no rekishi ni miru. Tokyo, Japan: Gendai Kazoku Mondai Kenkyujo Hando in Hando Henshubu, 1993. 55p. Divorce counseling in Japan.

Kenkyukai, Rikon Seido. Kodomo no tame no rikon koza. Tokyo: Yuhikaku, 1992. 313p. Children of divorced parents in Japan.

Kikumoto, Haruo. Kekkon, rikon, oya to ko no chishiki to Q & A. Tokyo: Hogaku Shoin, 1993. 247p.

Komashaku, Kimi. Tsumatachi no fukushu. Japan: 1980. 324p.

Komuro, Kayoko. Kaitai kazoku. Tokyo: Hihyosha, 1983. 230p.

Kyogikai, Zenkoku Shakai Fukushi. Rikon to kodomo no jinken. Tokyo: Zenshakyo Yogo Shisetsu Kyogikai, Showa 59, 1984. 84p. Divorce & child welfare in Japan.

Madoka, Yoriko. Wakare no kosuto: rikon hiyo kenkyu noto. Tokyo: Dobun Shoin, 1994. 156p. Divorce costs in Japan.

Madoka, Yoriko. Yureru kazoku to rikon no genjo. Tokyo: Gendai Kazoku Mondai Kenkyujo: Hando in Hando Henshubu, 1993. 157p. Collection of articles by author on social conditions including divorce.

Maruyama, Masaya. Onna kara nige-dasu horitsu no hon. Japan: [n.p.] 1969. 238p. Popular word on divorce & alienation of affections.

Matsubarra, Tokumitsu, & Saburo Noguchi. Shoshiki to jitsumu hayawakari, kokkon rikon to fuyo no horitsu sodan. Japan: [n.p.] 1966. 256p.

Meguro, Yoriko. Kekkon, rikon, onna no ibasho: ikikata no atarashii sentaku. Tokyo: Yuhikaku, 1990. 215p. Divorce law in Japan.

Minami, Hiroshi, & Nihon Shinri Senta. Onna to otoko: kore kara do naru?: Nihonjingaku kara no apurochi. Tokyo: TBS Buritanika, 1985. 218p.

Miyamoto, Yoshio. Rikon to rikon saiban: yuseki haigusha no rikon sosho o chushin to shite. Tokyo: Keiso Shuppan Sabisu Senta: Hatsubaijo Keiso Shobo, 1994. 174p. Divorce law & suits in Japan.

Miyazaki, Kojiro, ed. Shin hikaku kon'in ho. Japan: [n.p.] 1960.

Mizoguchi, Kiho. Rikon no hanashi. Japan: [n.p.] 1962. 71p.

Motozawa, Miyoko. Hatan shugi no saiyo to rikon kyufu: Nishi Doitsu-ho to no hikaku o chushin to shite. Sakai-shi, Japan: Osaka Furitsu Daigaku Keizai Gakubu, Heisei 2, 1990. 186p. Divorce law in Japan & Germany.

Murai, Kohei. Rikon to goseki: Amerika shoshu rikonho e no tenkai. Tokyo: Nihon Hyoronsha, 1987. 356p. Divorce law in the United States.

Murakami, Kazuhiro. Meiji rikon saiban shiron. Kyoto-shi, Japan: Horitsu Bunkasha, 1994. 283p. 19th century divorce law & trials in Japan.

Nakagawa, Zennosuke. Kekkon rikon. Japan: [n.p.] 1953. 146p.

Nakagawa, Zennosuke. Kon'in to rikon. Japan: [n.p.] 1950. 146p. On divorce, marriage history.

Nakagawa, Zennosuke. Saishoron. Japan: [n.p.] 1936. 292p.

Natsuki, Shizuko. Tsumatachi no hanran: otto wa kono genjitsu o shiranai. Tokyo: Kobunsha, Showa 59, 1984. 230p. Social conditions of wives & divorce in Japan.

Ninomiya, Shuhei. Rikon hanrei gaido. Tokyo: Yuhikaku, 1994. 291p.

Noda, Aiko. Rikon o kangaeru. Japan: 1980. 250p.

Nonoyama, Hisaya. Rikon no shakaigaku: Amerika kazoku no kenkyu o jiku to shite. Tokyo: Nihon Hyoronsha, 1985. 298p. Divorce, singleness & remarriage in the United States.

Ohama, Eiko. Tsuma no issho: kekkon to rikon no shushuso. Tokyo: Insatsucho, 1950. 166p. Marriage & divorce in Japan.

Ohama, Hideko. Shinjidai no kon'in to rikon. Japan: 1950. 110p.

Omiya, Rokuro. Rikon, kesu 22 kara no kosatsu. Tokyo: Dai Nihon Tosho, 1987. 202p.

Oshima, Yoshiki. Kekkon to rikon no horitsu chishiki: kekkonsuru mae ni, rikonsuru mae ni. Tokyo: Hanbai Kyoikusha Shuppan Sabisu Kabushiki Kaisha, 1986. 205p. divorce in Japan.

Ota, Takeo, & Hidetoshi Kato, eds. Kyoto Daigaku: Jimbun Kagaku Kenkyujo: Gendai josei no kekkonkan rikonkan. Japan: 1968. 125p. Divorce case studies.

Ota, Takeo. Gendai no rikon mondai. Japain: [n.p.] 1970. 484p.

Ota, Takeo. Rikon gen'in no kenkyu. Japan: [n.p.] 1956.

Otsu, Chiaki. Rikon kyufu ni kansuru jisshoteki kenkyu. Tokyo: Nihon Hyoronsha, 1990. 331p.

Rikon mondai horitsu sodan gaidobukku. Tokyo, Japan: Daini Tokyo Bengoshikai, 1997. 220p.

Rinoie Masafumi. Rikon. Japan: 1967. 254p.

Saito, Shigeo. Hakyoku. Tokyo: Banseisha, 1983. 238p.

Sato, Etsuko. Sedaibetsu ni miru rikon: kiki to sono kokufuku. Tokyo: Oru Shuppan, Showa 59, 1984. 197p.

Sato, Shigeko. Kekkon rikon saikon: deai no shakaigaku. Tokyo: Gakubunsha, Showa 60, 1985. 96p. Divorce & remarriage in Japan. 257p.

Sato, Takao. Rikon to kodomo no jinken. Tokyo: Nihon Hyoronsha, 1988. 212p.

Sawachi, Hisae. Ai ga sabakareru toki. Japan: 1979. 293p. On divorce, marriage history.

Senda, Kako. Johatsuzuma. Japan: [n.p.] 1974. 286p. Women and social questions including divorce.

Shiina, Masae. Rikon saikon to kodomo. Tokyo: Otsuki Shoten, 1989. 254p. Children of divorced parents in Japan.

Shikata, Hiroshi. Rikon no kozu. Tokyo: Mainichi Shinbunsha, Showa 59, 1984. 229p.

Shimazu, Ichiro. Tsuma no chii to rikonho. Japan: [n.p.] 1974. 254p. Marriage & divorce law in Japan.

Suzuki, Shinji. Rikon kyufu no kettei kijun. Tokyo: Kobundo, Heisei 4, 1992. 326p. Equitable distribution of marital property in Japan.

Tada, Yoshiko. Airen: Chugoku-teki rikon jijo. Tokyo: Gogatsu Shobo, 1990. 209p. Divorce & the family in China.

Tahara, Soichiro. Hoshoku jidai no sei: sekkusu wozu. Tokyo: Bungei Shunju, 1984. 272p. Sex in marriage in Japan including case studies & divorce issues.

Takagi, Tadashi. Enkiridera Mantokuji no kenkyu. Tokyo, Japan: Seibundo, 1990. 748p.

Takagi, Tadashi. Enkiridera Mantokuji shiryo shu. Japan [n.d.]. 223p.

Takagi, Tadashi. Mikudarihan to enkiridera: Edo no rikon o yominaosu. Tokyo: Kodansha, 1992. 253p. Social life, customs & divorce in Japan.

Takagi, Tadashi. Mikudarihan: Edo no rikon to joseitachi. Tokyo: Heibonsha, 1987. 330p.

Takahashi, Chujiro. Kon'inho ni okeru ishi to jijitsu no kosaku. Tokyo: Shinzansha; Tokyo: Hatsubaijo Daigaku Tosho, 1993. 348p. Marriage & divorce law in Japan.

Takai, Shozo. Kekkon rikon katei ni kansuru horitsu no moten. Japan: [n.p.] 1968. 241p.

Tawara, Moeko. Rikon wa kowakunai. Japan: [n.p.] 1979. 190p.

Toru, Arichi. Gendai kazoku no kino shogai to sono taisaku: shonen hiko, rikon, rojin mondai no jittai chosa to bunseki. Kyoto-shi, Japan: Mineruva Shobo, 1989. 474p. Several social problems including divorce.

Toshitani, Nobuyoshi, Itsuo Emori & Yonosuke Inamoto. Rikon no hoshakaigaku: O-Bei to Nihon. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1988. 352p. Divorce in Japan.

Tsubouchi, Yoshihiro, & Reiko Tsubouchi. Rikon. Tokyo, Japan: [n.p.] 1970. 257p.

Ukon, Takeo. Rikon fuyo no kenkyu. Series: Osaka Furitsu Daigaku. Sakai, Japan: c.1971. Alimony & support in domestic relations & divorce.

Uramoto, Kan'yu. Hatan shugi rikonho no kenkyu: Nihon rikonho shiso no tenkai. Tokyo: Yuhikaku, 1993. 519p.

Watahiki, Sueo. Senrei hanrei kon'in rikon ho. Japan: [n.p.] 1969. 256p. (1978, 273p.) Marriage & divorce law.

Yamaguchi, Keiichi. Kekkon to rikon. Japan: 1976. 200p.

Yamashita, Katsutoshi. Sayonara anata: gendai no rikon. Tokyo: Asahi Shinbunsha, 1984. 214p.

Yoshida, Kinko. Rikon kyufu santei fairu. Tokyo, Japan: Shin Nihon Hoki, Heisei 9, 1997. 424p. Divorce law in Japan.

Yuzawa, Yasuhiko. Kazoku mondai no horitsugaku. Tokyo: Yasuda Seimei Shakai Jigyodan, 1993. 233p. Divorce law relating to parents & children in Japan.

Jordan

`Amr, `Abd al-Fattah. al-Siyasah al-shar`iyah fi al-ahwal al-shakhsiyah / ta'lif `Abd al-Fattah `Amr. `Amman, Jordan: Dar al-Nafa'is, 1998. 319p. Domestic relations, including marriage, divorce & inheritance in Islamic law.

`Atiqurrahman Sanbhali. Talaq-i salasah aur Hafiz Ibn al-Qayyim. Lakhna'u: al-Furqan Bukdipo, 1995. 106p. On the Islamic law of divorce in the Hanafi interpretation.

Fayiz, `Iqab. Da`w al-tafriq lil-shiqaq wa-al-niza` wa-ijra'atuha fi al-qanun al-Urduni / ta'lif `Iqab Fayiz. al-Tab`ah, Jordan: `I. Fayiz, 1998. 269p. Divorce in Islamic law.

Hindi, Muhammad Amin Kamil Muhammad. Da`w al-tafriq lil-shiqaq wa-al-niza` amama al-mahakim al-shar`iyah al-Urduniyah. Jordan: M.A.K.M. al-Hindi, 1995. 230p. Divorce & divorce suits in Jordan.

Qasimi, Jamal al-Din (1866-1914), & `Ali Hasan `Ali `Abd al-Hamid. al-Isti'nas li-tashih ankihat al-nas. `Amman, Jordan: Dar `Ammar, 1986. 64p.